Z historie olomoucké pobočky JČMF

Zpracoval: doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

Pobočka Jednoty československých matematiků a fyziků v Olomouci byla založena na slavnostním zahajovacím zasedání tehdejší krajské pobočky Olomouckého kraje dne 25. září 1956 v promoční síni Vysoké školy pedagogické v Křížkovského ulici. Bylo slunné úterní dopoledne a již dlouho před zahájením ve 14 hodin 30 minut byla všechna místa dnešní auly filozofické fakulty UP obsazena vysokoškolskými a středoškolskými učiteli matematiky a fyziky a posluchači těchto oborů.

Účastníci zasedání chápali tento akt jako navázání na tradice JČMF, jedné z nejstarších českých vědeckých společností, jejíž počátky sahají do roku 1862. Tyto tradice i vedoucí osobnosti Jednoty známé u nás i v zahraničí byly příslibem rozkvětu exaktních věd také v Olomouci, kde se navíc mohla vědecká i pedagogická činnost opírat o kvalifikovaný učitelský sbor na katedrách matematiky a fyziky Vysoké školy pedagogické (VŠP), na katedře fyziky lékařské fakulty UP a v Ústavu výzkumu optiky a jemné mechaniky (ÚVOJM) v Meoptě Přerov.

Ustavující schůzi řídil vedoucí katedry fyziky VŠP Josef Fuka. Předsedou pobočky byl zvolen docent VŠP Bohumil Hacar, jednatelem se stal J. Fuka. Ústřední výbor JČMF zastupoval na této schůzi profesor UK v Praze Miloslav Valouch, který přednesl přednášku: ,,Úkoly JČMF v novém období její činnosti“. Schůze se zúčastnilo 63 členů a hostů.

Po slavnostní schůzi se ihned rozběhla aktivní práce pobočky a již 18. října 1956 se konalo setkání s učiteli, na němž přednesl akademik Bohumil Bydžovský přednášku na téma ,,O didaktických problémech v matematice a o tvorbě učebnic“. Další přednášku měl Bedřich Havelka na téma ,,O antireflexních vrstvách“. Přítomno bylo 119 členů a hostí. Na této schůzi byl zvolen novým jednatelem pobočky Miroslav Laitoch a vedení pobočky se ujal výbor ve složení B. Hacar (předseda), J. Fuka, B. Havelka, J. Metelka a M. Laitoch.

Z dalších akcí prvního roku činnosti pobočky JČMF v Olomouci uveďme ještě schůzi pobočky dne 17. ledna 1957, na níž přednášel člen korespondent ČSAV Otakar Borůvka ,,O matematických sjezdech v Bukurešti a ve Vídni“ a Josef Metelka ,,O nových osnovách matematiky a deskriptivní geometrie pro jedenáctileté střední školy“. Dne 28. února 1957 promluvili na schůzi pobočky B. Hacar na téma „Geofysikální rok, jeho úkoly a význam“ a J. Fuka na téma ,,O nových osnovách a učebnicích fysiky pro JSŠ“. V diskusi se kritizovala redukce počtu hodin fyziky a diskutující se přimlouvali za zrušení samostatného předmětu astronomie a zařazení poznatků z astronomie do učiva fyziky v 11. postupném ročníku. Dne 15. března 1957 uspořádala pobočka spolu s katedrami fyziky a hudební vědy VŠP v Olomouci pro širší okruh zájemců přednášku architekta Čestmíra Šlapety z Ostravy ,,O akustice“. Dne 25. dubna 1957 přednášel na výroční členské schůzi Karel Havlíček z MFF UK v Praze na téma ,,O významu vícerozměrných prostorů v geometrii“.

Pro historii JČMF je významné, že na schůzi 25. dubna 1957 výbor pobočky schválil návrh, uspořádat soutěž pro žáky jedenáctiletých středních škol v Olomouckém kraji, která by byla přípravou pro případnou celostátní soutěž – fyzikální olympiádu. Spolu s kabinetem fysiky Ústavu pro další vzdělání učitelů v Olomouci byla krajská fyzikální olympiáda připravena v září 1957 pro žáky 9.–11. tříd JSŠ. Školám byly zaslány úlohy prvního kola, které má být studijní a přípravné. Organizačně byla soutěž řízena fyzikální komisí, jejímž předsedou byl J. Fuka, jednatelem M. Laitoch. Dalšími členy komise byli B. Hacar a Vladimír Rudolf. Později se novým jednatelem komise pro FO stal Jaroslav Pospíšil.

Olympiáda probíhala ve dvou kolech, přičemž účastníci byli rozděleni do tří kategorií obdobně, jako je tomu i v současnosti: kategorie A pro žáky nejvyššího 11. ročníku JSŠ, B pro 10. ročník a C pro 9. ročník. Účastníci soutěže měli v I. kole za úkol vyřešit během školního roku (do 4. 5. 1958) celkem 12 fyzikálních úloh, jejichž texty byly zaslány školám na zvláštních letáčcích. Žák, který vyřešil správně nadpoloviční většinu úloh (tedy alespoň 7), postoupil do II. kola. Prvního kola se zúčastnilo 89 žáků ze 12 JSŠ, kteří zaslali celkem 633 řešených příkladů.

Rok 1956 se stal nejen rokem zrodu olomoucké pobočky, ale předznamenal i její další rozvoj, zejména stálý růst členské základny. Ta zahrnovala stále větší počet kvalifikovaných členů individuálních a posléze také kolektivních. Z 64 členů při založení pobočky vzrostl v pozdějších letech počet členů až na téměř 300. V roce 1959 dochází ke změně ve složení výboru pobočky a v rozdělení funkcí ve výboru. Předsedou pobočky se stal B. Havelka, ve funkci jednatele pokračuje M. Laitoch a členy výboru jsou J. Fuka, J. Metelka a novým členem výboru se stal učitel JSŠ v Olomouci Jan Žouželka.

Událostí, kterou nelze v historii olomoucké pobočky JČMF opomenout, je ustavení pracovní skupiny JČMF v Přerově. Skupina vznikla koncem roku 1959 v ÚVOJM, kde se do JČMF přihlásilo 16 nových členů. Tato skupina vedená Zdeňkem Knittlem organizovala na pracovišti odborné přednášky pro širší okruh zájemců. Na zahájení činnosti pracovní skupiny přednesl předseda B. Havelka přednášku na téma „Struktura obrazu a její ovlivnění“. Rok 1959 byl výjimečný také tím, že bylo získáno 55 nových členů pobočky, takže celkový počet členů se v tomto roce zvýšil na 128.

K základním aktivitám pobočky od jejího vzniku patřily akce pro učitele matematiky a fyziky organizované v těsné spolupráci s Krajským pedagogickým ústavem v Olomouci, jejichž vedoucí kabinetů matematiky a fyziky patřili od samého začátku k oporám olomoucké pobočky JČMF. Na půdě pobočky se také konstituovaly modernizační kroužky, které byly reakcí na celosvětové snahy o modernizaci výuky matematiky a fyziky.

Krátký pohled do nejstarší historie olomoucké pobočky JČMF ukončíme v roce 1962, v němž proběhl jubilejní sjezd k 100. výročí vzniku JČMF. Sjezd se uskutečnil v Praze ve dnech 17. až 19. dubna 1962 a stal se významným podnětem i pro další rozvoj činnosti olomoucké pobočky JČMF. Na jubilejním sjezdu byla poprvé udělena také sjezdová vyznamenání JČMF. Z olomoucké pobočky byla takto oceněna práce J. Fuky, B. Hacara a B. Havelky, kteří byli jmenováni zasloužilými členy JČMF. Čestné uznání za aktivní činnost v JČMF obdrželi M. Laitoch, O. Lepil, V. Rudolf a M. Zedek. K historii pobočky se nedochovalo mnoho obrazových dokumentů, proto lze považovat za cenný snímek olomoucké delegace na jubilejním sjezdu JČMF.

Delegáti jubilejního sjezdu k 100. výročí JČMF v roce 1962. Zleva: Zbyněk Kubíček, Jaroslav Pospíšil, Oldřich Lepil (ještě jako delegát pobočky v tehdejším Gottwaldově), Otto Berka (předseda gottwaldovské pobočky), zprava: František Živný (Ostrava), Miroslav Laitoch, Bedřich Havelka, Bohumil Hacar, František Dubčák (Gottwaldov)

Delegáti jubilejního sjezdu k 100. výročí JČMF v roce 1962. Zleva: Zbyněk Kubíček, Jaroslav Pospíšil, Oldřich Lepil (ještě jako delegát pobočky v tehdejším Gottwaldově), Otto Berka (předseda gottwaldovské pobočky), zprava: František Živný (Ostrava), Miroslav Laitoch, Bedřich Havelka, Bohumil Hacar, František Dubčák (Gottwaldov)

Několik fotografií z novější historie Pobočky JČMF v Olomouci

Slavnostní schůze olomoucké pobočky JČMF dne 8. února 1983 k 75. narozeninám prof. PaedDr. Josefa Fuky (1907–1992) a prof. RNDr. Josefa Šimka (1908–1989). Na snímku zleva J. Fuka, J. Šimek, M. Laitoch (místopředseda pobočky), O. Lepil (předseda), S. Staněk (jednatel)

Slavnostní schůze olomoucké pobočky JČMF dne 8. února 1983 k 75. narozeninám prof. PaedDr. Josefa Fuky (1907–1992) a prof. RNDr. Josefa Šimka (1908–1989). Na snímku zleva J. Fuka, J. Šimek, M. Laitoch (místopředseda pobočky), O. Lepil (předseda), S. Staněk (jednatel)

Slavnostní schůze 12. 2. 1987 k 125. výročí JČMF, 30. výročí olomoucké pobočky a 65. narozeninám prof. RNDr. Miroslava Laitocha, CSc. (1922–2009). Na snímku zleva O. Lepil, M. Laitoch, Miloš Jelínek (ústřední sekretář JČMF), J. Fuka

Slavnostní schůze 12. 2. 1987 k 125. výročí JČMF, 30. výročí olomoucké pobočky a 65. narozeninám prof. RNDr. Miroslava Laitocha, CSc. (1922–2009). Na snímku zleva O. Lepil, M. Laitoch, Miloš Jelínek (ústřední sekretář JČMF), J. Fuka

Předávání sjezdových vyznamenání jubilejního sjezdu JČMF na 1. přátelském setkání matematiků a fyziků olomoucké pobočky 30. 11. 1987. Zleva S. Staněk, Josef Kubát (místopředseda HV JČMF), O. Lepil, J. Brůnová, D. Církvová

Předávání sjezdových vyznamenání jubilejního sjezdu JČMF na 1. přátelském setkání matematiků a fyziků olomoucké pobočky 30. 11. 1987. Zleva S. Staněk, Josef Kubát (místopředseda HV JČMF), O. Lepil, J. Brůnová, D. Církvová

Vedení olomoucké pobočky JČMF od jejího vzniku

Volební rok Předseda Místopředseda Jednatel
1956 B. Hacar J. Fuka
1957 B. Hacar M. Laitoch
1959 B. Havelka M. Laitoch
1964 M. Laitoch B. Havelka O. Lepil
1967 M. Laitoch B. Havelka O. Lepil
1973 J. Fuka M. Laitoch O. Lepil
1976 M. Laitoch J. Fuka S. Staněk
1980 O. Lepil M. Laitoch S. Staněk
1983 O. Lepil M. Laitoch S. Staněk
1987 O. Lepil M. Laitoch S. Staněk
1990 J. Rachůnek O. Lepil S. Staněk
1993 V. Vlček O. Lepil J. Molnár
1996 V. Vlček O. Lepil J. Molnár
1999 V. Vlček V. Malíšek J. Molnár
2002 V. Malíšek V. Vlček J. Molnár
2006 J. Molnár P. Calábek
2010 J. Molnár P. Calábek
2014 J. Molnár P. Calábek
2018 J. Molnár P. Calábek

V roce 2016 se v souvislosti se změnou občanského zákoníku pobočka stala pobočným spolkem.


olomouc.jpg

nbudova.jpg

foto2.jpg

 
historie.txt · Poslední úprava: 2018/05/16 21:31 autor: richterek
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki