Registrovaní účastníci

Údaje jsou průběžně aktualizovány. Celkový počet registrovaných účastníků k dnešnímu dni je: 16.

Bakalářské práce

 1. Šárka Bártová
  Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra experimentální fyziky
  Název práce: Fyzikální děje v atmosféře
  Školitel: RNDr. Renata Holubová, CSc. (Katedra experimentální fyziky)
  Anotace: Práce popisuje nejvýznamnější fyzikální děje probíhající v atmosféře. Součástí práce je i informativní dotazníkové šetření mapující stav vědomostí středoškolských žáků o dané problematice s vyhodnocením. V textu jsou uvedeny základní vlastnosti zemské atmosféry, její složení, členění, atmosférický tlak. Dále jsou popsány a zdůrazněny fyzikální podstaty konkrétních jevů v ní probíhajících – proudění vzduchu, jet streamu, tropických cyklon a tornád.
 2. Leontýna Břízová
  Pracoviště: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky
  Název práce: Fyzikální měření s programem Audacity
  Školitel: RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky)
  Anotace: Fyzikální podstata zvuku je obsahem středoškolské fyziky a je možné ji zkoumat prostřednictvím volně použitelného programu Audacity. Tento program je určený především pro nahrávání a úpravu zvuku, ale dá se velmi dobře využít pro různá fyzikální měření. Cílem této bakalářské práce je změřit pomocí tohoto programu např. rychlost zvuku nebo Dopplerův jev. Každé měření bude podrobně popsáno a doplněno o teoretickou část.
 3. Michal Klátil
  Pracoviště: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky
  Název práce: Školní demonstrační experimenty z jaderné a částicové fyziky
  Školitel: Daniel Jezbera (katedra fyziky UHK)
  Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá demonstračními experimenty z oblasti jaderné a částicové fyziky, které byly v roce 2014 pořízeny katedrou fyziky UHK. Teoretická část se věnuje teorii a historii těchto experimentů. Jsou zde též popsány konkrétní experimenty, jejichž vzorové proměření je součástí praktické části této práce. Cílem práce je připravit informační texty (tzv. postery) pro demonstraci těchto experimentů středoškolským studentům a veřejnosti.
 4. Petr Kolář
  Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky
  Název práce: Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky
  Školitel: Vojtěch Žák (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky)
  Anotace: Cílem této práce je vytvořit studijní text, který je určen nejen pro studenty prvního ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale který by měl také dalším studentům fyzikálních a technických oborů na VŠ pomoci s úvodem do vysokoškolské matematiky potřebné ve fyzice. Vytvořený text by měl čtenáři pomoci se základní problematikou systémů souřadnic, limit a derivací, se zvláštním zřetelem k jejich aplikacím ve fyzice. Předpokládá se rozšíření textu o další partie základních matematických metod ve fyzice.
 5. Lucie Krézková
  Pracoviště: PdF MU
  Název práce: Matematika jako nástroj fyziky ve vybraných fyzikálních zákonech
  Školitel: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (KFCHO PdF MU)
  Anotace: Obsahem této bakalářské práce je výklad a vysvětlení některých základních matematických definic a vět z oblasti základů vektorové analýzy, které jsou úzce svázány se studiem fyziky, a jejich následné propojení a aplikace na vybrané fyzikální zákony newtonovské mechaniky. Snažila jsem zvolit přístupnou cestu svého výkladu jakožto posluchačky 3. ročníku oboru „Pedagogické asistentství matematiky a fyziky pro ZŠ“ pro pochopení daných témat, ale zároveň i neelementární úroveň probírané látky tak, aby si přišli na své i zapálenější zájemci o matematiku a fyziku. Na základě této práce bych chtěla přispět ke komplexnějšímu pochopení vztahu mezi matematikou a fyzikou, seznámit čtenáře s vybranými fyzikálními zákony pomocí objasněných matematických „nástrojů“ a prostřednictvím příkladů a co možná nejlidštějšího vysvětlení předat alespoň intuitivní fyzikální nádech, který jim může otevřít onu bránu kouzel fyziky.
 6. Kateřina Rennerová
  Pracoviště: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky
  Název práce: Variační počet pro každého
  Školitel: Mgr. Filip Studnička, Ph.D. (katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UHK)
  Anotace: Tato bakalářská práce je věnována základním úlohám variačního počtu. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola obsahuje stručný historický vývoj a přehled matematiků, kteří se těmito úlohami zabývali. Druhá kapitola je zaměřena na formulaci čtyř základních úloh. Třetí kapitola provede čtenáře intuitivními myšlenkami, které jsou potřeba k vyřešení úloh. V poslední kapitole je popsáno řešení základních úloh.
 7. Martina Tunová
  Pracoviště: PdF MU
  Název práce: Výboje v plynech
  Školitel: Mgr. Lukáš Pawera (KFCHO PdF MU)
  Anotace: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na shrnutí základních fyzikálních poznatků o výbojích v plynech a jejich možném využití v praxi. Ve druhé části je hlavním cílem návrh a konstrukce vlastního jednoduché aparatury pro vytvoření specifického bariérového výboje s možností modifikovat povrchy materiálů, případně analyzovat základní fyzikální parametry výboje za atmosférického tlaku. Dalším cílem je vytvoření výboje za sníženého tlaku pomocí spektrálních trubic i vytvoření vlastního zařízení s možností měření spekter plynů.
 8. Lukáš Vejmelka
  Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra didaktiky fyziky
  Název práce: Praktická elektrotechnika ve výuce fyziky
  Školitel: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, katedra didaktiky fyziky)
  Anotace: Ve výuce fyziky na střední škole se studenti setkávají s řadou fyzikálních jevů a zákonitostí z oblasti elektřiny a magnetismu. V mnoha případech si však nedokáží tyto mnohdy jednoduché poznatky propojit s jejich výskytem v praxi. Přitom jejich důkladnější znalost a schopnost užití v běžném životě může znamenat úsporu času, energie či předejití vzniku škod. Výsledkem této práce je materiál, který na tyto věci upozorňuje pomocí jednoduchých experimentů, výpočtů, příkladů a rozborem naměřených dat. Studium textu s jeho demonstracemi z běžné elektrotechnické praxe každodenního života by mělo vést k lepšímu zakotvení vybraných teoretických znalostí elektřiny a magnetismu.
 9. Anežka Veselá
  Pracoviště: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky
  Název práce: Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
  Školitel: RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky)
  Anotace: První část této práce se zaměřuje na teorii, zabývá se základními fyzikálními pojmy z akustiky a popisuje anatomii sluchového ústrojí, proces slyšení a základní audiometrické vyšetřovací metody používané v lékařské praxi. V druhé části jsou předvedena a vyhodnocena data naměřená na dobrovolnících, která dokazují snižování horní meze slyšitelné frekvence lidského ucha s věkem. Dále porovnání mezí slyšitelnosti pravého a levého ucha vzhledem k pravorukosti nebo levorukosti respondenta.

Magisterské práce

 1. František Cáb, Mgr.
  Pracoviště: PdF MU
  Název práce: Projektová výuka fyziky na základní škole
  Školitel: Mgr. Petr Novák, Ph.D. (KFCHO PdF MU)
  Anotace: Smyslem předkládané práce je vytvoření popisu jedné z možných výukových metod vedoucích k umenšení strachu žáků z přírodních věd a konkrétních možností aplikace této metody ve výuce fyziky na základní škole. Součástí je popis realizované projektové a tematické výuky a následné srovnání obou přístupu na základě konkrétních situací z výuky.
 2. Michal Hnyk, Bc.
  Pracoviště: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky
  Název práce: Elektronické stavebnice ve výuce fyziky
  Školitel: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. (Katedra didaktiky fyziky)
  Anotace: Práce obsahuje pět částí. V té první diskutuje užití elektronických stavebnic ve výuce a odkazuje se na rešerši odborných textů. Ve druhé části nabízí stručný přehled typů stavebnic používaných na českých školách. Třetí stěžejní část práce popisuje návrh stavebnice vhodné k výuce a dokumentuje její konstrukci včetně použitých technologických postupů. Čtvrtá část dokumentuje provedenou pilotáž stavebnice. V páté části práce je představena Stavitelova příručka - součást stavebnice sloužící jako zdroj vědomostí a námětů pro uživatele stavebnice.
 3. Vladimír Kabrt, Bc.
  Pracoviště: Západočeská univerzita v Plzni
  Název práce: Didaktická hra ve výuce fyziky na ZŠ
  Školitel: PaedDr. Josef Kepka, CSc. (Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy)
  Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou využití didaktických her ve výuce fyziky na základních školách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní poznatky týkající se teorie didaktické hry a jejího vztahu k výchově a vzdělávání. Praktická část obsahuje návrh metodiky výuky didaktických her a způsoby aplikace didaktických her do vyučování fyziky na ZŠ. Následuje vyhodnocení vlastního průzkumu využití didaktických her ve výuce fyziky na základních školách v Plzeňském kraji. V práci jsou také zpracovány výsledky vlastního pedagogického experimentu. Těžištěm práce je zásobník didaktických her, využitelných ve výuce fyziky na ZŠ, který navazuje na dřívější autorovu bakalářskou práci.
 4. Karel Kolář, Mgr.
  Pracoviště: Univarzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky
  Název práce: Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK - reflexe a rozvoj
  Školitel: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (Katedra didaktiky fyziky)
  Anotace: Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS) je mimoškolní fyzikální vzdělávací aktivitou, kterou organizují vysokoškoláci pro středoškoláky. FYKOS je pořádán Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK). Jeho hlavními cíli jsou: popularizovat fyziku, vzdělávat středoškoláky, propagovat studium na MFF UK a vytvářet sociální vazby mezi řešiteli (a organizátory). Tato diplomová práce je prvním uceleným textem o fungování FYKOSu a první systematickou zpětnou vazbou účastníků a organizátorů k jeho působení. V první části práce jsou popsány jednotlivé aktivity FYKOSu (korespondenční část, soustředění, FYKOSí Fyziklání a další). Druhá kapitola je analýzou statistických dat o řešitelích FYKOSu. Další kapitoly jsou pak věnovány sběru a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků, která byla získána formou interview, elektronického a emailového dotazníku. Zvýšená pozornost byla věnována studijnímu a profesnímu vývoji bývalých účastníků. Získané poznatky pak vedly k návrhu možných vylepšení v organizaci FYKOSu, které jsou uvedeny v poslední části práce. Mezi respondenty průzkumu byly například zjištěno, že více než polovina bývalých řešitelů se rozhodla nastoupit ke studiu na MFF UK. Z respondentů, kteří uvedli své zaměstnání, pracuje zhruba třetina bývalých účastníků v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a čtvrtina z nich pracuje v oblasti IT.
 5. Jan Kopecký, Bc
  Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta, Katedra aplikované fyziky a techniky
  Název práce: Soubor měřicích úloh se stavebnicí RC Didactica
  Školitel: Michal Šerý (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta, Katedra aplikované fyziky a techniky)
  Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi elektrotechnické stavebnice RC Didactic. Práce je zaměřena především na demonstrování možností stavebnice, a to na vytvořených úlohách, při jejichž zpracování je využito nejen hardwarového, ale i softwarového vybavení stavebnice. Dále se také práce zabývá otázkami možností využití stávajících úloh dodávaných se stavebnicí, parametry a předpoklady stavebnice pro využití během výuky a také didaktickými aspekty stavebnice.
 6. Jan Pokorný, Bc.
  Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra experimentální fyziky
  Název práce: Luminiscence ve středoškolské laboratoři
  Školitel: Mgr. František Látal, Ph.D. (Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc)
  Anotace: Cílem diplomové práce bude popsat různé druhy luminiscence (např. fotoluminiscence, elektroluminiscence, chemiluminiscence, mechanoluminiscence apod.) a vysvětlit principy jejího vzniku. Experimentální část práce bude obsahovat sadu několika experimentů k tématu luminiscence, které bude možné zařadit do výuky fyziky a chemie na střední škole. Tyto vytvořené experimenty budou zdokumentovány, popsány a řádně vysvětleny. Experimenty budou umístěny volně k dispozici také na webové stránce pokusy.upol.cz.
 7. Jakub Zelenka, Mgr.
  Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra aplikované fyziky a techniky
  Název práce: Interaktivní tabule ve výuce fyziky
  Školitel: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (Katedra aplikované fyziky a techniky)
  Anotace: Tato diplomová práce se zabývá využitím interaktivní tabule při výuce fyziky na 2. stupni základní školy (dále jen ZŠ). Práce je rozdělena do několika bloků, v nichž se zabývá jak technickými principy různých interaktivních tabulí, tak implementací tabulí do výuky fyziky na 2. stupni ZŠ. Ve vybraném softwaru byly vytvořeny vlastní výukové materiály pro výuku fyziky, které byly aplikovány na vybrané základní škole. Poznatky objevené během aplikace příkladů byly zkonzultovány s učitelem fyziky a informatiky na dané škole a s vedoucím této práce a poté byly tyto aplikace upraveny dle získaných poznatků tak, aby jejich využití splnilo očekávané cíle a práce s nimi byla pro učitele pohodlná. Pro širší využitelnost vytvořených příkladů byl u jednotlivých materiálů zpracován přehledný návod, jak s nimi pracovat, aby byla ulehčena práce budoucích učitelů, kteří se příklady rozhodnou využívat.

Rigorózní a doktorské práce

Budova PřF UP

Obsah:

Počasí Olomouc - Slunečno.cz

QR kód